Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Iriss
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viadotknij dotknij
Iriss
Iriss
1042 fa0a 500
Iriss
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Iriss
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viaIntegrum Integrum
5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacalvados calvados
Iriss
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatantalum tantalum
Iriss
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger

June 21 2017

Iriss
3731 43ec 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
Iriss
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viathefirstdrop thefirstdrop
Iriss
5907 b66b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
Iriss
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLaColie LaColie
Iriss
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakrzysk krzysk
Iriss
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLaColie LaColie
Iriss
4040 6588
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
Iriss
Reposted fromFlau Flau viaLaColie LaColie
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaLaColie LaColie
Iriss
0507 b018 500
Iriss
7731 e312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessinhead messinhead

June 20 2017

Iriss
2843 ded0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl