Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

Iriss
Iriss
4740 4753 500
Reposted frommoai moai viapseudooptymistka pseudooptymistka

April 12 2018

Iriss
Iriss
9046 efad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta

April 09 2018

Iriss
Iriss
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
Iriss
Iriss
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu
Iriss

April 04 2018

Iriss
Iriss
0403 8e06 500
Iriss
8538 cfd0 500
Reposted fromheroes heroes viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 01 2018

Iriss
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viawastedtime wastedtime
Iriss
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Iriss
Iriss
6082 1337
Reposted fromzciach zciach vianezavisan nezavisan
Iriss

March 28 2018

Iriss
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa
Iriss
5995 fe04 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl