Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

Iriss
7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
Iriss
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaurszulka urszulka
Iriss
5850 eb64
Iriss

February 14 2018

Iriss
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaoxygenium oxygenium
Iriss
Iriss
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viascorpix scorpix
Iriss
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Iriss
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaoxygenium oxygenium

February 11 2018

Iriss
Reposted frombluuu bluuu
Iriss
4001 8bb8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
Iriss
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viametanoiaa metanoiaa

February 09 2018

Iriss
7811 a07c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudi kudi
Iriss
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
Iriss
Iriss
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianowaczi nowaczi
Iriss

February 07 2018

Iriss
Iriss
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
Iriss
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl