Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Iriss
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagipacz agipacz
Iriss
Iriss
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiksz wiksz
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viabadblood badblood

March 22 2017

Iriss
7925 7c2d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viafreakish freakish
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viafreakish freakish
Iriss
Iriss
Iriss
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viafreakish freakish
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viacalvados calvados
Iriss
Iriss
Iriss
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Iriss
5812 39e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 18 2017

Iriss
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Iriss
6747 e3d4 500
Iriss
Iriss
9044 0e21
Iriss
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl