Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Iriss
Iriss
Iriss

July 26 2017

Iriss
Iriss

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope via13-days 13-days
Iriss
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako via13-days 13-days
Iriss

July 25 2017

Iriss
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaagatojaa agatojaa
Iriss
8408 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
Iriss
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacalvados calvados
Iriss
7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana
Iriss
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamelinowa amelinowa
Iriss
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Iriss
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
Iriss
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawastedtime wastedtime
Iriss
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
Iriss
7305 fd6e
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl