Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

Iriss
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Iriss
Iriss
7665 d826
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
Iriss
3910 76af
Reposted frommowmihou mowmihou viaslowostwor slowostwor
Iriss
0049 4778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
Iriss
7528 2be8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
9666 621c 500

Barcelona, Spain

Reposted frombaboooshka baboooshka viawasteland wasteland

June 07 2017

Iriss
Play fullscreen
Reposted byhashpinkdress
Iriss
Iriss
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaoxygenium oxygenium
Iriss
8758 c944 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
Iriss
4336 022f 500
Iriss
Iriss
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaiamdreamer iamdreamer
Iriss
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi

June 06 2017

Iriss
Reposted frombluuu bluuu
Iriss
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadoubleespresso doubleespresso
Iriss
9056 2e6a 500
Iriss
0309 f2fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl