Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

Iriss
3289 4b57 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaagatojaa agatojaa
Iriss
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie viarosses rosses
Iriss
0721 5174
Reposted fromscorpix scorpix viakostkaczekolady kostkaczekolady
8605 f057 500

August 01 2017

Iriss
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Iriss
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viagdziejestola gdziejestola
Iriss
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
Iriss
1029 c1eb 500
Iriss
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadimer dimer
Iriss
6659 f57a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadimer dimer
Iriss
0147 7864
Reposted frompesy pesy viamojanazawsze mojanazawsze
Iriss
4872 a3c6
Reposted fromTenSigis TenSigis viaMoHo MoHo
Iriss
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viatake-care take-care
Iriss

July 29 2017

Iriss
1622 8c66
Reposted fromoutoflove outoflove viaavooid avooid
Iriss
7464 4fad
Reposted fromsosna sosna viabanshe banshe
Iriss
Iriss
9360 1426
Reposted fromflesz flesz viarosses rosses
Iriss
4552 feee 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabng123 bng123
Iriss
7321 9e8f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl